x

 

*'*'*


reflektion

bäst eller häst?
 
 
 
du kan göra eller förgöra ditt sinne.

-


Du formar din stad och staden formar dig

 
 
Estetiken är formad av människan själv, och angränsningarna för var städer och land börjar och slutar är inte konstanta. Den struktur vi skapat upprätthålls av oss människor, men tvingar oss också till att förändra detta så kallade samhälle. Eller så har vi valet att leva kvar i det vi har, men ett konstant samhälle leder inte till utveckling. Inget samhälle existerar utan att utvecklas. De människor som fortsätter att utveckla denna utpekade estetiska kreation är människor som du integrerar med och kan självklart vara delaktiga i ditt eget formande, på samma sätt som du kan vara en påverkande faktor för honom, henne eller dem. Samtidigt som strukturen påverkar individens handlande.

x


music

1
2
3
 
Shut the gates at sunset
After that you can't get out
You can see the bigger picture
Find out what it’s all about
You're open to the skyline
You won't want to go back home
In a garden full of angels
You will never be alone

But oh the road is long
The stones that you are walking on
Have gone

With the moonlight to guide you
Feel the joy of being alive
The day that you stop running
Is the day that you arrive

And the night that you got locked in
Was the time to decide
Stop chasing shadows
Just enjoy the ride

If you close the door to your house
Don't let anybody in
It's a room that's full of nothing
All that underneath your skin
Face against the window
You can't watch it fade to grey
And you'll never catch the fickle wind
If you choose to stay

But oh the road is long
The stones that you are walking on
Have gone

With the moonlight to guide you
Feel the joy of being alive
The day that you stop running
Is the day that you arrive

And the night that you got locked in
Was the time to decide
Stop chasing shadows
Just enjoy the ride

Stop chasing shadows
Just enjoy the ride

***************

 
 
 

sökandet efter perfektion i ett vardagligt liv

Ordet lagom är ännu ett bevis på att vi människor söker perfektion i större utsträckning än vad vi egentligen vill tro.

Lagom betyder perfekt. Perfektionen är subjektiv.
 

.

 
 
 
 
 
 
 
 

gratis drinkar av en bock


.


x

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normalitet

 
Människan har alltid varit som sådan att han tyr sig till sina egna. Han vill känna tillhörighet till någon form av grupp, och därför också uppleva att han erhåller den acceptans som krävs för att få ingå i uttalad enhet. Förr kämpade man för att uppfylla de krav som familjen satt upp som mål för att samverka som en lyckad individ. Din far och mor var överhuvudena du inte ville trotsa. Du höll dig till din klass och ditt stånd, men strävan efter att vara någonting mer än att bara vara du fanns alltid som en pil i rätt riktning, även om det var godtaget att du arbetade och samverkade där du hörde hemma.

Åtminstone har den västerländska människan alltid försökt uppfylla kravet om att vara en bättre individ, och en bättre individ har för oss alltid inneburit att vara någon alla andra avundas. Det betyder med största sannorlikhet också att du bör vara en individ som lyckats (och allt vad det innebär) och denna framgång betyder med allra största möjlighet pengar, eftersom pengar kan generera sådant som gemeneman inte kan erhålla i affektionsvärde. Din person bör därför förknippas med det du kan generera i bruksvärde.

Normen för människan har alltid varit framgång. Är det därför vårt samhälle idag så gärna efterfrågar schablonbilder av vad som anses svara en lyckad människa? Dagens samhälle efterlyser människor med en bred umgängeskrets, en partner och en lyckad karriär. Det betyder att vi efterfrågar människor som är sociala, kärleksfulla, motiverade och handlingskraftiga. Utöver det personella ser vi gärna att personen i fråga också har ett godtyckligt yttre. Vilket i många fall är kriterium nummer ett. Egenskaper som lojalitet och egenmäktig säregenhet tycks ha hamnat långt ned på listan för önskvärda personlighetsdrag, vilket kan anses en smula besynnerligt. Lojalitet som en gång värdesattes väldigt högt har fallit till en botten. Detta eftersom vi förr samverkade i grupp, men idag lever i ett individualistiskt samhälle och individen och jaget är det vi värnar om allra mest. Vi kräver inte dessa band av lojalitet på samma sätt som vi en gång gjorde. Vi samverkar för att ta hand om vårt eget och vår person. I dagens globaliserade värld socialiserar vi i en värld där kortsiktiga relationer ligger i fokus.

Idag samverkar vi inte i grupp på samma sätt som tidigare och söker inte efter acceptans inom den säregna gruppen, för att känna att vi uppnått den form av lyckande som vi strävar efter. Utan för att känna sig lyckad idag kräver du ett helt samhälles godkännande för att kunna klassificera dig som lyckosam. Visserligen känner vi fortfarande behovet av att tillhöra subkulturer, men i det stora hela skall du vara en människa som kan figurera i alla sammanhang. Det är förmodligen här skon om att uppnå noralitet klämmer. Kan du passa in i alla sammanhang? Och kanske det främsta, vill du passa in i sammanhang om dessa sammanhang inte erbjuder mottagandet för skilda personligeter och säregenhet?
Det handlar alltså inte längre om att du som person bör kunna hantera skilda personligheter, utan det handlar om samhällets intolerans mot skilda karaktärer. Vi har sakta omformats till en enda individ och personlighetstyp som figurerar på skilda områden runt om här i världen, och de flesta av oss känner inte behovet till reflektion över sin egen erhållda person, då denne är bekväm med att i stort sätt, utan bekymmer, kunna synas i livet olika kontexter. Så bekväm att denne väljer att lämna ute den del som påvisar att denne faktiskt skiljer sig från en annan. Det har blivit bekvämt att vara som alla andra, så idag lever många som sin egen skugga. Många vägrar ta plats och ge uttryck för något som skiljer dem från mängden, och de som faktiskt nekar samhället den makt det faktiskt kräver utpekas som patologisk avsmak gentemot den annars så finstämda perfektionen.

Jag tycker att det borde vara tröttsamt att ständigt följa samhällets föränderliga våg, istället för att alltid kunna spela fritt och röra sig fram och tillbaka, upp och ned, när som helst då viljan faller på. Visserligen påverkas vi alla i någon grad, men den dagen man blir den som är som alla andra, då borde det väl ha gått för långt?
I dagens samhälle söker jag efter abnormalitet.

Alkohol och dess (d)effekter

 
 

Alkohol idag fungerar som hjälpmedel för att socialisera sig med omvärlden. Denna dryck har fått sådan stor symbolisk slagkraft att den alltid finns tillgänglig när den efterfrågas, i nästan alla sammanhang.  Droger och dylikt ser dem flesta idag på med förskräckelse medan alkohol förtärs utan reflektion. I sakfråga, vilket är mest korrekt, eller för att tydliggöra det ytterligare – mest idiotiskt?

 

Jag skulle vilja påstå att vi lever i ett samhälleligt missbruk där alkoholen är kulturellt accepterad. Alkoholen har sin egen karaktär, för den du är nykter är du sällan på fyllan, och du vet aldrig på förhand vem du kommer att figurera som när ruset infinner sig i kroppen. Alltså, alkoholen tar inte enbart över din kropp utan också den du är som person. I stundens hetta känns alla beslut rationella, men det är inte frekvent som vi handlar med eftertanke, utan övervägande tar vi osunda och irrationella beslut.

 

Skulle alkohol presenteras som förslag idag skulle det aldrig vinna beståndskraft, utan det skulle med lätthet klassificeras som farligt och icke godtyckligt. Vi gillar denna dryck för att vi socialiserats in i ett samhälle som säger att det är okej, men alkohol är ingenting annat än vansinne.


-


xxx

 

Frihet går inte att särskilja från makt 

 

Makt i sig går inte att identifiera, eftersom allt du gör och upplever är någon form av makt som erhålls eller underkastas. Du vill tro att du är en fri människa, men i och med att makt alltid existerar finns ingen egentlig frihet. Alla val du gör är baserade på ett urval av alternativ som presenterats för dig. Din frihet ligger alltså i att du har option att själv välja ett presenterat alternativ som du tycker lämpar sig för just dig och ditt önskade resultat. Vissa gånger är selektionsurvalet större och i andra sammanhang mer komprimerat.

 

Du har som människa valet att handla utanför normer och värderingar, men de val du gör baseras på tanken kring vad som lämpar sig bäst för dig - det som får mest positiva effekter. Dina val baseras alltså på det som anses vara bäst för det kollektiva. I det stora hela. Det som gynnar gemeneman kommer i slutänden gynna dig.

 

Vi påverkar och blir påverkade och tankemönster om normalitet finns uppmålade i vårt inre. Vi handlar alltså tillsammans. De ord och handlingar du använder för att uttrycka din person måste planeras noggrant för att de ska passa in i en redan existerande värld. Samtidigt som dina ord performativt skapar din verkligenhet, lever du redan ett liv fullt av existerande uttryck som styr vilka ord du kommer att använda. Du definierar dig själv utifrån andra. Inte utan motpunkt kan du skapa dig en uppfattning om vem du är och vad du vill bli. Genom att du vet vad andra tycker, vet du också vad du själv tycker.

 

För att lära känna dig och andra bör du även reflektera över varför vi människor handlar på det sättet vi gör. Vi förhåller oss till normer och värderingar som vi tillsammans skapat för att senare rasera. Inga begrepp är därför konstanta, eftersom vi befinner oss en ständigt utbildande process. Tillsammans med ytterligare kunskap transformeras din panoramavy över världen, och med denna nya information omvärderar du, och vi, ständigt vår syn på livet. Vi utvecklas och vi utvecklar vårt samhälle, men trots förändring finns ändå alltid värderingar kring normalitet och önskvärdhet. Denna uppfattning om normalitet är också kulturellt betingad, och skiljer sig markant vissa länder emellan. Varje människa vill på något sätt få ett godkännande, eller passa in i utvald hegemonisk diskurs. Vilken som anses vara den viktigaste kategorin att tillhöra varierar från person till person, och grundas i vad du själv bedömer vara utav mest värde i förhållande till dig själv. Hela livet är ett maktspel, och du avgör om du vill underkasta dig makten eller agera makthavare. Du handlar alltid utifrån det mest fördelaktiga perspektivet – din kunskapsnivå avgör ditt agerande. Vi underkastar oss makten oftare än vi kräver den. Ofta är det fördelaktigt att underkasta sig makten, för att kunna skapa gemensam harmoni, och inte endast personlig tillfredställelse.

 

 

 

Kunskapens början är människans undran – Aristoteles 

 

Visserligen håller jag med i påståendet om att vi lär oss i undrande tillfälle, och det är kanske då vi lär oss i störst utsträckning, men även i icke-undrande skede finns möjlighet till ny kunskap. Vi lär oss ständigt, om vi är mottagliga för utveckling. Varje dag är ett nytt lärotillfälle. Nya erfarenheter leder till större förståelse i förhållande till vår omvärld och oss själva. Alla tillfällen är lärotillfällen, för inget sammanhang är likt något annat. Du är aldrig den samme som du var igår. I dagens kontext är du någon annan på grund av nya intryck, möten och reflektioner.

 

Å andra sidan vill jag medge att det är i reflektionen som kunskap föds. Dina funderingar kring livet bidrar till större förståelse. Lägger du inte en tanke kring hur saker och ting ter sig kommer du aldrig att förstå livets samband. Kanske har du förstått att vissa saker tar sig uttryck på bestämda sätt, men utan reflektion kring varför, kommer du aldrig nå den djupare förståelsen kring livet.

 

Båda förhållningssätten till att bemöta livet, med eller utan reflektion, är ett okej sätt att kontra livet. Vi alla väljer den bästa vägen att leva med den kunskap som vi själva erhåller. Så som du lever idag, lever du inte imorgon.


Vem är jag?

 

Din omvärld är en process i ständig rörelse. Livet i sig är, för dig, ett begrepp som befinner sig i ett kontinuerligt förvandlande skede. Du betraktar aldrig gårdagen på samma sätt som du gör idag och imorgon. Du förändras tillsammans med samhället, och samhället förändras tillsammans med dig. Din identitet avgör hur du blickar ut över rådande- och icke rådande kultivering, och beslutar även hur du handlar i livet. Vi människor föds inte med någon fast gjuten bild av oss själva, utan din identitet intar olika former allt efter livets gång. I och med nya efterenheter och personliga reflektioner utveckar varje individ en allt mer mogen identitet. Det är psykologiskt tillfredställande, och positiv självutveckling leder till en starkare självbild och en allt mer utpräglad unitet.

 

Din levnadsbana består av oändligt många olika sammanhang, och varje sammanhang efterfrågar skilda ansikten och bäst lämpad identitet. Du som individ har alltså en hel uppsättning av olika identiteter som gör sig både bättre och sämre i rådande kontext. Den personen du presenterar i ditt hem, är inte den samme som dina kollegor möter i sitt arbete, men alla dessa roller figurerar i begreppet du kallar dig själv. Olika identiteter blir alltså mer och mindre viktiga beroende på sammanhang, och du är alltid angelägen om att försvara den identitet som du valt att presentera. Även identiteter som är gemensamma för en hel nation kan göra sig mer påminda i uttalad kontext, då den individuella identiteten faller i skymundan. Detta kallas kollektiv identitet och kan exempelvis handla om etnicitet.

 

Samhället har en otrolig påverkan på din självbild och hur du definierar din person. Gemensamt skapar ni varandra, och ni kommer ha ett ihållande partnerskap hela livet ut. Den rådande strukturen kommer alltid att innehålla önskvärda identiteter som, för dig, känns viktiga att få bepröva. Det egna handlandet bör därför ses på med kritiskt öga, eftersom du själv bör vara medveten om varför du är den du är, och varför har du valt att forma den livsstil du har. Gemeneman bidrar, om än inte alltid medvetet, till individuell förändring. Liksom media, även den, har en starkt utövande övertalningsförmåga till adaption av både ditt beteende och din identitet.

 

Bredare kunskap leder till större förståelse. Livet handlar om att lära känna en hel uppsjö av identiteter som kommer att göra sig mer eller mindre påminda då du idag presenterar den du är. Med livet blir du alltså större – en större och mer utpräglad version av dig själv. Ditt handlande påvisar vem du är eller vem du vill bli, men inte förrän du har förändrats kan du själv se vem du en gång var. I och med att du får större förståelse för dig och ditt handlande kan du också se på andra med ett mindre dömande öga. Endast den som erhåller all kunskap kan kräva sig rätten att döma – båda sig själv och andra, och eftersom du med stor sannolikhet ibland har svårt att demaskera dig själv, måste det vara oerhört svårt att genomskåda en annan. I denna fortlöpande process lär du alltså känna livet. Du är ditt liv, och du är på en resa till att lära känna dig själv.

 

Din identitet avgör hur du betraktar din omvärld. Du är ditt samhälle – samhället är du.


Är du ditt kön?

Jag vill inleda med dilemmat som uppstår då ett nyfött barn inte har någon given könsidentitet, och föräldrar tvingas välja det kön barnet skall tillhöra, och vilka aspekter man anser vara viktiga i förhållande till val av kön. Det fundamentala problemet kring dilemmat framkommer då man belyser frågan om hur vi faktiskt identifierar ett kön. Är det socialt eller biologiskt betingat?

 

Syftet med texten är att belysa den vikt samhällets normer och värderingar har gällande vår identitet och hur vi klassificerar oss som antingen man eller kvinna. Hur kan vi som människor avgöra om samhället och vår uppfostran haft en betydande roll i vår egen könsidentifiering? Grundläggande begrepp som könsidentitet och social konstruktion väger tungt i utformandet av texten, och jag använder dessa för att bygga upp en bild av hur vi som människor förhåller oss till begreppet kön i sig. Även begreppet biologi nyttjas som stödpelare i handlingen av texten, men förfaller som förhållandevis oviktigt i relation till människors identifiering av kön, då jag menar på att de sociala aspekterna ligger i fokus då vi tillsammans skapat en bild av vad som är en man och vad som är en kvinna.

 

Jag vill ändå belysa att det finns biologiska skillnader könen emellan (kromosomer och könshormoner), men att det alltid finns undantag som bekräftar regeln, och därför anser vi människor inte att biologin är det mest avgörande i det dilemma som föräldrarna i denna belägenhet ställs inför. Jag menar på att vi människor generellt, och i sakfråga, grundar beslut på samhällets normer och värderingar, och föräldrar i denna situation väljer det kön de tror barnet har mest fallenhet att likna, socialt sett. Texten belyser aspekter kring kön och identitet, och tanken om att vi människor definierar oss som män eller kvinnor på grund av hur samhället ser ut, och de diskurser som det faktiskt rymmer, känns inte helt otänkbar. Det som dock inte belyses lika starkt är vilken påverkan den biologiska skillnaden, könen emellan, faktiskt har.

 

Om inte samhället hade definitiva normer och värderingar kring vad som anses vara manligt och kvinnligt, om det inte fanns regler för hur kvinnor och män skall bete sig och se ut, skulle fenomen som könsbyten då existera, och skulle föräldrar med tvekönade barn stå inför ett så stort dilemma?

 

Hur känner man att man tillhör ett kön, och inte ett annat? Beror det på vad man gillar att sysselsätta sig med, eller hur man föredrar att gå klädd? Finns det verkligen en biologisk intuition av könstillhörighet eller är den känslan en samhällskonstruktion? Den frågan känns omöjlig att svara på, eftersom det alltid kommer finnas förväntningar kring män och kvinnors roller i samhället, och du som människa kommer endast vara en del av den rådande strukturen. Vårt samhälles skepnad kommer heller aldrig att vara värderingsfri. Du kan alltså aldrig frigöra dig från det sociala, men heller aldrig från det biologiska, och inta en objektiv roll.

 

Vet du att du är en tjej, eller vet du att du är det, eftersom någon talat om för dig vilken grupp av mänskligheten du tillhör? Det finns biologiska skillnader män och kvinnor emellan, men de kvinnor eller män som väljer att göra ett könsbyte – vad grundar de sina val på? Passar de inte in i den hegemoniska diskursen för respektive kön, eller finns det en bidragande biologisk faktor. Om den faktorn existerar – hur kan man födas i fel kön? Fick själen fel stomme? Handlar det om att beteenden anses vara könsbundna och accepterade socialt utifrån detta, eller handlar det helt enkelt om att du känner att du är född med fel genitalier?

 

Det sägs att vi föds med vissa egenskaper och beteenden, och om du då föds som kvinna, men saknar de kvinnliga attributen, är det då du förstår att du är en man? Om samhället varit utformat så att vi inte varit indelade i grupper om manligt och kvinnligt, hade behovet av att byta kön ändå existerat? Hade känslan av att ha fötts i fel kropp förekommit trots detta? Handlar det om biologi eller samhällets struktur?

 

Vem är du och vem tillhör din kropp? Är din identitet könsbunden och kontrollerad av ett maktutövande samhälle, eller är det biologin som styr din person?

 

Om man utgår ifrån maskulinitet i sig, så har vi en markant schablonbild för hur en man skall se ut och bete sig, och en annan bild för hur en kvinna skall vara. Det finns alltså en stereotypisering för dessa två kategorier. Vi förmodar att män är macho och stridslystna, medan kvinnor antas vara omhändertagande och känslosamma. Männen målas upp som livets makthavare, medan kvinnan står i bakgrunden och agerar statist. Detta grundas på alla de manliga fördelar som livet tycks erbjuda, och lever kvar sedan vårt föråldrade samhälle. Kvinnan har tagit hand om hemmet, medan mannen tagit hand om resterande sysslor. Kvinnan saknade förr mycket rättigheter som hon erhåller idag, men alltid har mannen varit den som tycks dra i alla tyglar. Jag menar att alla de fördelar som mannen fortfarande erhåller beror på det faktum att vi räds konsekvenserna för vad som händer då mannen nekas någonting.

 

Det viktiga är att minnas att dessa bilder av män och kvinnor är generella porträtteringar. Skall vi alltid behöva dömas endast utifrån vårt kön? Glömmer vi bort individen i den stund då vi tillskriver oss ett kön? I det tillfälle då du kategoriserar dig som man eller kvinna tillskrivs du en rad egenskaper, som du inte alltid kan stå för. Du blir den uttalade bilden för din kategori. Vem är du och vem är ditt kön? Hör ni ihop?

 

Generellt så gillar män motorer, och smink anses vara ett kvinnligt intresse. Om du är man och gillar smink, är det då du känner behovet av att byta kön? Om det varit socialt accepterat att vara man och bära smink, hade vi då kunnat sudda ut begreppet transvestit? Kan man vara någon annan än den man är och föds till? Avgör ditt utseende din identitet?

 

Om jag känner att mina egenskaper stämmer bättre överens med en ko's, är det då jag tar bilen till IKEA och köper mig ett koskinn och använder som kappa? Kan man inte bara vara den man är, och ägna sig åt det man tycker om?


En gång om året lider alla av någon form av storhetsvansinne

Inte allt för ofta reflekteras det kring varför man firar sin egen födelsedag. Vi firar alltså att vi inte längre tillbringar dagarna i fostervatten.
 
Du förväntar dig gratulationer på din stora dag av de som finns i din närhet. Du vill alltså att dessa skall gratulera dig, för att du just idag har tillbringat x antal år på denna jord. Erbjuds du inte dessa gratulationer tolkar du det som nonchalans, och känner dig förnärmad.
 
Dagen innan födelsedagen intar du horisontalläge, och förväntar dig dagen där på att bli servad med både det ena och det andra.
 
 
 
Hur många år har du existerat på denna jord utan att reflektera över att detta är ett ganska egendomligt firande?
 
 
Blås ut x antal ljus som sitter på en tårta och önska dig något. Logik.

-


RL

 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0